Welkom op de vernieuwde platform van Disker.nl!
Algemene voorwaarden van Disker

Artikel 1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen afkomstig van DISKER.nl

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

Deze overeenkomst komt tot stand na het registreren op DISKER.nl

Artikel 3. Termijnen

Opgave van de afleveringstermijnen, dan wel van enige andere termijn, waarbinnen DISKER aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

DISKER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke reden dan ook.
Disker is nimmer aansprakelijk voor verlies van content of derving van inkomsten door technisch falen of anderzins.
Disker is niet aansprakelijk voor content gehost op zijn servers die daar geplaatst is door derden. Klachten over content worden ten alle tijden snel en adequaat afgehandeld.

Artikel 5. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan DISKER niet in staat is haar verplichtingen jegens leden na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend, storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de elektriciteitsvoorziening aan DISKER

Artikel 6. Privacy

DISKER onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van leden en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij DISKER hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de lid ‘leden’ handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.

Artikel 7. Onderwerp

DISKER biedt gratis hosting-diensten aan, waaronder wordt verstaan:

1. Het ter beschikking stellen van een gratis hosting-account met een vooraf vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, onder andere voor het plaatsen van een of meer webpagina’s. DISKER stelt de schijfruimte en dataverkeer steeds ter beschikking voor zover de lid ‘leden’ de door hem gestelde hoeveelheid nog niet overschreden heeft. De afnemer zal de beschikbaarheid van de schijfruimte en het dataverkeer zelf in de gaten houden (bij overschrijding van een van beide wordt het hosting-account tijdelijk gedeactiveerd.
2. Het in stand brengen en houden van verbindingen die via het systeem van DISKER met het internet gemaakt kunnen worden inclusief het ter beschikking stellen van de website voor raadpleging op het internet.
3. Het verzorgen van/ter beschikking stellen van uitwijkdiensten, indien gebruik c.q. de bereikbaarheid van de website ten gevolge van enige andere oorzaak blijvend onmogelijk is.
4. DISKER is niet verplicht support te leveren of als tussenpersoon op te treden bij andere zaken als administratieve problemen.

Artikel 7. Verplichtingen afnemer

Afnemer zal door het gebruik van de gratis hosting-dienst van DISKER geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen.
In het bijzonder zal de afnemer:

1. De intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
2. Geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
3. Geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
4. Niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastigvallen;
5. Niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
6. Zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor de afnemer niet geautoriseerd is;
7. Niet via computersystemen van DISKER ongevraagd in grote aantallen op het internet berichten met dezelfde inhoud posten of verzenden via e-mail;
8. Niet via computersystemen van afnemer of derden ongevraagd in grote aantallen op het internet berichten met dezelfde inhoud posten of verzenden via e-mail, met daarin verwijzingen van welke aard dan ook naar een bij DISKER gehost gratis-domein;
9. Geen virussen verspreiden;
10. Niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van DISKER wordt verhinderd of kan worden verhinderd;

2. Indien afnemer, naar het oordeel van DISKER, handelt in strijd met de verplichtingen zoals vastgelegd in lid 1 van dit artikel, of overigens oneigenlijk gebruik maakt van de dienst van DISKER, is DISKER gerechtigd met onmiddellijke ingang de hosting-dienst te blokkeren, zonder dat DISKER tot enige schadevergoeding gehouden is.

3. Het is afnemer is níét toegestaan de diensten van DISKER ter beschikking te stellen of verkopen aan derden. Indien DISKER onverhoopt mocht constateren dat een derde in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden, is DISKER gerechtigd de gratis hostingaccount van afnemer te blokkeren. 4. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DISKER aangeeft dat deze

noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (zoals wijzigingen in e - mailadres), tijdig aan DISKER worden vertrokken.

Accounts

Inactieve accounts worden verwijderd. Bent u langer als 6 maanden niet ingelogd op de website disker.nl wordt uw account inactief ingesteld! Wordt er 1 maand na de inactiviteit geen contact opgenomen wordt uw account verwijderd.Disker behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden zonder berichtgeving te wijzigen.
Disker heeft het recht een account te verwijderen zonder opgaaf van redenen.

Het systeem werkt volledig automatisch en DISKER kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor een technisch mankementen.

Deze algemene voorwaarden is voor het laatste aangepast op 13-03-2019.