Unsplashed background img 1

Algemene voorwaarden van Disker


Artikel 1. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen afkomstig van DISKER.
Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
Deze overeenkomst komt tot stand na het registreren op DISKER, lid moet er van bewust zijn dat hij enkel een overeenkomst mag ondergaan als zij of hij 16 jaar oud is.
Artikel 3. Termijnen
Opgave van de afleveringstermijnen, dan wel van enige andere termijn, waarbinnen DISKER aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.
In geval van niet tijdige levering of nakoming dient opdrachtgever DISKER schriftelijk aan te manen, waarbij aan DISKER alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan.
Eerst indien deze termijn wordt overschreden, is DISKER gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat DISKER overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.
Punten zijn alsook niet omvormbaar in liquide middelen.
Artikel 4. Aansprakelijkheid
DISKER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke reden dan ook.
DISKER is nimmer aansprakelijk voor verlies van content of derving van inkomsten door technisch falen of anderzins.
DISKER is niet aansprakelijk voor content gehost op zijn servers die daar geplaatst is door eindgebruiker.
DISKER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiende uit het onbereikbaar zijn van hosts en / of servers.
DISKER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het misbruiken van de door DISKER beschikbaar gestelde server(s) en / of host(s).
DISKER bied producten aan in ruil voor punten die bekomen zijn door klik-advertenties en leden aanmelden bij het systeem.
De eindgebruiker is hier zelf verantwoordelijk voor. Klachten over content worden ten alle tijden snel en adequaat afgehandeld.
Artikel 5. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet door DISKER te voorzien waren en waar als gevolg van DISKER niet in staat is haar verplichtingen tegenover de gebruiker na te komen.
Tot die omstandigheden worden onder andere, maar niet uitsluitend, gerekend: Storingen in de diensten en netwerken van DISKER, onbereikbaarheid van de website(s) van DISKER.
Artikel 6. Privacy
DISKER onthoudt zich van het inzien van e-mail en / of bestanden van leden en zal deze niet ter beschikking van derden, tenzij het lid hier expliciet om vraagt, of tenzij DISKER hiertoe krachtens de wet of gerechtelijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de lid ‘leden’ handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met de Algemene Voorwaarden van DISKER.
Alle wachtwoorden worden geheel gecodeerd opgeslagen op DISKER met SHA512 en een eigen salt voor de extra beveiliging.
Artikel 7. Onderwerp
DISKER biedt gratis producten aan, waaronder wordt verstaan:

1. Het ter beschikking stellen van een host(s) en / of server(s) met een vooraf vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer.
2. DISKER stelt de schijfruimte en dataverkeer steeds ter beschikking voor zover de lid ‘leden’ de door hem gestelde hoeveelheid nog niet overschreden heeft.
3. De de eindgebruiker zal de beschikbaarheid van de schijfruimte en het dataverkeer zelf in de gaten houden (bij overschrijding van een van beide wordt het host(s) en / of server(s) tijdelijk gedeactiveerd.
4. Het in stand brengen en houden van verbindingen die via het systeem van DISKER met het internet gemaakt kunnen worden inclusief het ter beschikking stellen van de website voor raadpleging op het internet.
5. Het verzorgen van/ter beschikking stellen van uitwijkdiensten, indien gebruik c.q. de bereikbaarheid van de website ten gevolge van enige andere oorzaak blijvend onmogelijk is.
6. DISKER is niet verplicht support te leveren of als tussenpersoon op te treden bij andere zaken als administratieve problemen.
Artikel 7. Verplichtingen de eindgebruiker
De eindgebruiker zal door het gebruik van de gratis producten van DISKER geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen.

In het bijzonder zal de de eindgebruiker:

1. De intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
2. Geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
3. Geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
4. Niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastigvallen;
5. Niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
6. Zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor de de eindgebruiker niet geautoriseerd is;
7. Niet via computersystemen van DISKER ongevraagd in grote aantallen op het internet berichten met dezelfde inhoud posten of verzenden via e-mail;
8. Niet via computersystemen van de eindgebruiker of derden ongevraagd in grote aantallen op het internet berichten met dezelfde inhoud posten of verzenden via e-mail, met daarin verwijzingen van welke aard dan ook naar een bij DISKER gehost gratis-domein;
9. Geen virussen verspreiden;
10. Niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van DISKER wordt verhinderd of kan worden verhinderd;

2. Indien de eindgebruiker, naar het oordeel van DISKER, handelt in strijd met de verplichtingen zoals vastgelegd in lid 1 van dit artikel, of overigens oneigenlijk gebruik maakt van de dienst van DISKER, is DISKER gerechtigd met onmiddellijke ingang de hosting-dienst te blokkeren, zonder dat DISKER tot enige schadevergoeding gehouden is.

3. Het is de eindgebruiker is níét toegestaan de diensten van DISKER ter beschikking te stellen of verkopen aan derden. Indien DISKER onverhoopt mocht constateren dat een derde in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden, is DISKER gerechtigd de gratis product van de eindgebruiker te blokkeren.
4. de eindgebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DISKER aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (zoals wijzigingen in e - mailadres), tijdig aan DISKER worden vertrokken.

Artikel 8: Puntensysteem
Op DISKER betaalt elk lid met punten.
Punten zijn niet inwisselbaar voor geld.
Als een lid op onrechtmatige wijze punten heeft verkregen, bewust danwel onbewust, heeft DISKER het recht het betreffende aantal punten terug te vorderen van het account van het lid.
Indien het lid niet meer over de punten bezit, of als het lid herhaaldelijk op onrechtmatige wijze aan punten komt, heeft DISKER het recht de eventuele host(s) of server(s) in beslag te nemen en offline te halen dan wel blokkeren.
Artikel 9. Accounts
Je mag maximaal drie accounts per IP adres bezitten, mocht je er meerdere hebben dan worden die geblokkeerd dan wel verwijdert.
Inactieve accounts worden verwijderd. Bent u langer als 6 maanden niet ingelogd op de website DISKER wordt uw account inactief ingesteld! Wordt er 1 maand na de inactiviteit geen contact opgenomen wordt uw account verwijderd.
En als het account verwijdert word, dan worden alle bij behorden host(s) en / of server(s) offline gehaald dan wel een blokkade erop gezet.
Artikel 10. Advertenties
DISKER houdt zich staande dankzij de inkomsten van de advertenties.
Er mag enkel op geheel vrijwillige basis op advertenties worden geklikt (dus niet via iframes, autohitters, proxies, en andere middelen die kunstmatige traffic bezorgen).
Gebruikers mogen door niemand anders dan DISKER worden beloond om op advertenties te klikken en / of bepaalde acties uit te voeren, tenzij anders expliciet vermeld door DISKER.

Disker behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden zonder berichtgeving te wijzigen.
Disker heeft het recht een account te verwijderen zonder opgaaf van redenen.

Het systeem werkt volledig automatisch en DISKER kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor een technisch mankementen.

Deze algemene voorwaarden is voor het laatste aangepast op 03-04-2019.